iso logos
Betaalinformatie icoon

Betaalinformatie

Op deze pagina vindt u alle informatie over betalen.

Betaalvoorwaarden

1.1. Betaling geschiedt op de vestigingsplaats van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.

1.2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling als volgt:

a. contant bij balieverkoop;

b. bij gespreide betaling: - 40% van de totale prijs van de bestelling; 50% van de totale prijs na levering van het materiaal of indien de levering van materiaal niet bij de opdracht is inbegrepen na aanvang van de werkzaamheden; - 10% van de totale prijs bij aflevering;

c. in alle andere gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.

1.3. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht gevolg te geven aan een verzoek van de opdrachtnemer tot betaling van de overeengekomen geldsom.

1.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen of op te schorten is uitgesloten, tenzij opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard of op opdrachtnemer wettelijke schuldsanering van toepassing is.

1.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft verricht, is al hetgeen opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal worden onmiddellijk opeisbaar indien:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b het faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever is aangevraagd;

c. beslag wordt gelegd op zaken of vorderingen van de opdrachtgever;

d. opdrachtgever (onderneming) wordt ontbonden of geliquideerd;

e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) verzoekt om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.

1.6. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente is 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand als een hele maand gerekend.

1.7. Opdrachtnemer is bevoegd haar schulden aan Opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op Opdrachtgever van aan Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen. Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden aan opdrachtgever van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen. Voorts is opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder aangesloten vennootschappen worden verstaan ​​de vennootschappen die tot dezelfde groep behoren in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c 8W.

1.8. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-.

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente): over de eerste € 3.000 15% over het meerdere tot € 6.000 10% over het meerdere tot € 15.000 8% over het meerdere tot € 60.000 5% over het meerdere vanaf € 60.000 3%.

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.
koninklijke metaalunie.

1.9. Indien de opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die in verband met deze procedure worden gemaakt voor rekening van de opdrachtgever.

Registreer voor de beste ervaring

Bekijk prijzen, speciale kortingen, voorraadposities en boek onderdelen

Log in of vraag een account aan >

You are using an outdated browser.
Please upgrade your browser to improve your experience.